sty 19 2008
Wizja szkoły
19.01.2008.

   I. Szkoła realizuje swoją misję w ścisłej współpracy z rodzicami i instytucjami lokalnymi ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Katolickiego i innych instytucji wspierających rodzinę w wychowaniu.

   II. Szkoła dąży do tworzenia optymalnych warunków do rozwoju ucznia zapewniając:
- odpowiednią atmosferę stwarzającą bezpieczeństwo i komfort psychiczny oraz właściwe warunki materialne,
- kadrę pedagogiczną gwarantującą pełną realizację programu wychowawczego opartego na odpowiednio dobranych programach i wypracowanych planach i zastosowaniem właściwych metod, form i środków dydaktycznych,
- wychowanie oparte na:
1) wartościach chrześcijańskich,
2) poszanowaniu tradycji narodowych i regionalnych,
3) wszechstronnym rozwoju osobowości,
4) tolerancji,
5) dążenia do samorozwoju i samorealizacji,
6) pełnieniu różnorodnych ról społecznych wynikających z uczestnictwa i udziału w życiu społeczności szkoły i środowiska,
- właściwą bazę dydaktyczną,
- odpowiednią pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniowi i jego rodzicom.

   III. Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia włączając go aktywnie do procesu samorozwoju i samorealizacji.